• :
 • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu
 • Mai Thái Phiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   phienmt@danang.gov.vn
 • Phan Hồ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   hanhph@danang.gov.vn