• Nguyễn Thanh Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0935784232
  • Email:
   lichnt1@danang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   (...)

 • Phan Hồ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0935471368
  • Email:
   hanhph@danang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   (...)
 • Hồ Phi Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0935.437733
  • Email:
   thanghp@danang.gov.vn