• Mai Thái Phiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0935.104.588
  • Email:
   phienmt@danang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   (...)

 • Nguyễn Thanh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0905.606306
  • Email:
   chiennt@danang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   (...)

 • Huỳnh Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0988878557
  • Email:
   anhhtk2@danang.gov.vn