Lữ Thị Kim Hoa
Lữ Thị Kim Hoa Lãnh đạo Phòng Trưởng phòng 0903.588145 hoaltk1@danang.gov.vn (...)
Nguyễn Thanh Lịch
Nguyễn Thanh Lịch Lãnh đạo Phòng Phó trưởng phòng 0935784232 lichnt1@danang.gov.vn (...)