Lữ Thị Kim Hoa
Lữ Thị Kim Hoa Tổ chức Đảng Bí thư Chi bộ 0903.588145 hoaltk1@danang.gov.vn
Nguyễn Thanh Lịch
Nguyễn Thanh Lịch Tổ chức Đảng Phó Bí thư Chi bộ 0935784232 lichnt1@danang.gov.vn