Nguyễn Thanh Lịch
Nguyễn Thanh Lịch Tổ THCS Phó trưởng phòng 0935784232 lichnt1@danang.gov.vn (...)
Phan Hồ Hạnh
Phan Hồ Hạnh Tổ THCS Tổ trưởng 0935471368 hanhph@danang.gov.vn (...)
Hồ Phi Thắng
Hồ Phi Thắng Tổ THCS Chuyên viên 0935.437733 thanghp@danang.gov.vn