Phan Hồ Hạnh
Phan Hồ Hạnh Tổ THCS Tổ trưởng 0935471368 hanhph@danang.gov.vn (...)
Phan Minh Tiến
Phan Minh Tiến Tổ THCS Chuyên viên 01263704827 (...) (...)
Nguyễn Thị Quyết
Nguyễn Thị Quyết Tổ THCS Chuyên viên 0905166545 quyetnt@danang.gov.vn (...)
Hồ Phi Thắng
Hồ Phi Thắng Tổ THCS Chuyên viên 0935.437733 thanghp@danang.gov.vn
Nguyễn Thanh Chiến
Nguyễn Thanh Chiến Tổ THCS Chuyên viên 0905.606306 chiennt@danang.gov.vn (...)