Phan Hồ Hạnh
Phan Hồ Hạnh Tổ THCS Tổ trưởng 0935471368 hanhph@danang.gov.vn (...)
Mai Thái Phiên
Mai Thái Phiên Tổ THCS Chuyên viên 0935.104.588 phienmt@danang.gov.vn
Hồ Phi Thắng
Hồ Phi Thắng Tổ THCS Chuyên viên 0935.437733 thanghp@danang.gov.vn
Nguyễn Thanh Chiến
Nguyễn Thanh Chiến Tổ THCS Chuyên viên 0905.606306 chiennt@danang.gov.vn (...)