Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân Tổng hợp - Hành chính Tổ trưởng 0905248036 vannth4@danang.gov.vn
Mai Thái Phiên
Mai Thái Phiên Tổng hợp - Hành chính Chuyên viên 0935.104.588 phienmt@danang.gov.vn (...)
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh Tổng hợp - Hành chính Chuyên viên 0905.661136 (...) (...)
Huỳnh Thị Kim Anh
Huỳnh Thị Kim Anh Tổng hợp - Hành chính Kế toán trưởng 0988878557 anhhtk2@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Lành
Nguyễn Thị Lành Tổng hợp - Hành chính Chuyên viên 0905.055009 lanhnt3@danang.gov.vn (...)
Nguyễn Thanh Chiến
Nguyễn Thanh Chiến Tổng hợp - Hành chính Chuyên viên 0905.606306 chiennt@danang.gov.vn (...)
Nguyễn Thị Ánh
Nguyễn Thị Ánh Tổng hợp - Hành chính Kế toán 0944.111.980 anhnt11@danang.gov.vn
Phan Trần Kim Ngọc
Phan Trần Kim Ngọc Tổng hợp - Hành chính Chuyên viên 0935.889.279 ngocptk@danang.gov.vn
Nguyễn Khắc Vũ
Nguyễn Khắc Vũ Tổng hợp - Hành chính Chuyên viên 0905.700.224 vunk@danang.gov.vn