Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân Tổng hợp - Hành chính Tổ trưởng 0905248036 vannth4@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Kim Anh
Huỳnh Thị Kim Anh Tổng hợp - Hành chính Kế toán 0988878557 anhhtk2@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Lành
Nguyễn Thị Lành Tổng hợp - Hành chính Chuyên viên 0905.055009 lanhnt3@danang.gov.vn (...)