• Nguyễn Thanh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0905.606306
  • Email:
   chiennt@danang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   (...)

 • Nguyễn Thanh Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục
  • Điện thoại:
   0935784232
  • Email:
   lichnt1@danang.gov.vn
 • Phan Hồ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0935471368
  • Email:
   hanhph@danang.gov.vn