Thông tin chi tiết:
Hồ Phi Thắng
Họ và tên Hồ Phi Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Email thanghp@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách