Thông tin chi tiết:
Mai Thái Phiên
Họ và tên Mai Thái Phiên
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Email phienmt@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách