Video và các đường link hỗ trợ học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Corona.

Đường link học luyện từ và câu tiếng việt lớp 5.

https://www.youtube.com/watch?v=XSTQ6Nxt6vA&t=4s&fbclid=IwAR00Cz8EKdMHxQgLHWiSHZitxVGngTav9GL7-DhXRVE5bQCwjhomWWOB18A

Đường link hướng dẫn dạy học trực tuyến bằng phần mềm FREE CONFERENCE CALL.

https://www.youtube.com/watch?v=xkH-mLCKWEo&t=22s&fbclid=IwAR3xJZF2jUCKX5fAFqKgQk7NjH0EXnlLmDFTXt3eREelm6v9U0Pll_RCACE